Miami- Dade County, FL 33133,305 445-9968 (Miami) Thompson301 526-1089 (Maryland) Green